[/https://goo.gl/maps/yoxDZoapy2uRtkHs7]
SSP GROUP

147A/60 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024 3718 6001 – Hotline: 086 6668788
Email : info@sspgroup.vn.